heedTV recaps  NY Comic Con 2013. Sneak a peek as our host, DG, takes us on a tour through this GEEKALICIOUS event.